Psiholoski Inkubator

Značilnosti študija

Študij psihologije študente usposablja za znanstveno podprto razumevanje duševnih procesov, osebnosti in vedenja posameznikov. Hkrati je naravnan aplikativno in študente usmerja k iskanju na dokazih osnovanih storitev in rešitev, ki prispevajo k duševnemu, socialnemu in telesnemu blagostanju ljudi. Študentom omogoča vključitev v številne obštudijske dejavnosti in spodbuja k raziskovalnim projektom. Ponuja praktično usposabljanje na prvi in drugi stopnji, s pomočjo katerega želi študente pripraviti na konkretne delovne izzive na področju zdravstva, vzgoje in izobraževanja, zaposlovanja, socialnega varstva, gospodarstva, športa in javne uprave. Študij ponuja izbirnost na področju družboslovnohumanističnih predmetov in motivira za mobilnost v programih Erasmus.

Zaposlitvene možnosti

Po končanem študiju prve stopnje je mogoča zaposlitev z opravljanjem manj zahtevnih delovnih nalog in pomoč pri psihološki dejavnosti. Samostojno opravljanje psihološke dejavnosti v okviru javnih zavodov, služb in podjetij je v skladu s standardi za izobraževanje in usposabljanje psihologov Evropske zveze združenj psihologov (EFPA) mogoče zgolj po zaključku prve in druge stopnje študija psihologije. Študij je hkrati usklajen s splošnimi smernicami Evropskega certifikata za psihologe (EuroPsy), predstavlja predpogoj za pridobitev certifikata ter s tem psihologom odpira možnost zaposlitve tudi drugod po Evropi in širše.

Nadaljevanje študija

Nadaljevanje študija po prvi stopnji je mogoče neposredno na drugostopenjskih programih matičnega oddelka ter na sorodnih študijskih programih Filozofske fakultete UM in drugih sorodnih fakultet v Sloveniji. Po zaključeni drugi stopnji je mogoča vključitev v doktorski študijski program matičnega oddelka (Vedenjska in kognitivna nevroznanost) ter druge doktorske študijske programe v Sloveniji in tujini.

Strokovni nazivi diplomantov/diplomantk

1. stopnja - Diplomirani psiholog (UN)/Diplomirana psihologinja (UN)

2. stopnja - Magister psihologije/Magistrica psihologije

Pogoji za vpis v program 1. stopnje

V univerzitetni študijski program Psihologija se lahko vpiše:

kdor je opravil splošno maturo,
kdor je pred 1. 6. 1995 končal kateri koli štiriletni srednješolski program.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati iz točk a) in b) izbrani glede na:

splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu - 60% tock
splošni uspeh v 3. in 4. letniku - 40% tock